Radobica 88

972 48 Radobica

+421 907 314 118

Mgr. Ladislava Géczyová

radobica@topsenior.sk

e-mail

Podmienky

Podmienky prijatia do Zariadenia pre seniorov

Poskytovanie sociálnej služby, ako i postup prijímania klientov do zariadenia sociálnych služieb je v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

Poskytovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov

V ZpS (zariadení pre seniorov) sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č.3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Ako postupovať pri umiestnení klienta do ZpS

* žiadateľ si podáva žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v mieste trvalého bydliska na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade.

* mesto alebo obe vydá Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu (rozhodnutie).

* žiadateľ podáva žiadosť o poskytnutie sociálnej služby spolu s právoplatným rozhodnutím priamo zariadeniu sociálnych služieb.

V prípade, že je v zariadení voľné miesto, zariadenie sociálnych služieb uzatvorí s fyzickou osobou odkázanou na sociálnu službu „Zmluvu o poskytovaní sociálnej služby“. Pokiaľ voľné miesto nie je, žiadosť bude zaradená do evidencie čakateľov.

Pri prijatí do zariadenia je potrebné priniesť:
1.Potvrdenie o bez infekčnosti
2.Snímku pľúc – nie staršiu ako 3 mesiace
3.Výsledky výterov: stolice, hrdla
4.Krvný obraz
5.Lieky na 5 dní
6.Predpis na inkontinenčné pomôcky (plienky), ak ich prijímateľ potrebuje
7.Preukaz poistenca
8.Občiansky preukaz
9.Preukaz ZŤP, ak ho vlastní
10.Rozhodnutie súdu o určení opatrovníka, ak je občan pozbavený spôsobilosti na právne úkony
11.Kópiu rozhodnutia o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
12.Rozhodnutie odkázanosti na sociálnu službu
13.Osobné ošatenie: domáce oblečenie, oblečenie určené na výnimočné udalosti (návšteva lekára, oslavy, podujatia), obuv vhodná na všetky ročné obdobia, pyžamá, tielka, ponožky, žinka na umývanie, vesta a teplý sveter, zimný kabát, bunda, veci na teplé letné mesiace
14.Osobné veci: obľúbená šálka, obraz, fotografia blízkych,knihy, časopisy, vankúšik, deka…
15.Hygienické potreby: zubná kefka, pasta, pohárik na protézu, hrebeň, holiaci strojček…

16. Tlačivo „Vyhlásenie o majetku na účely úhrady za sociálnu službu“

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB RADOBICA

24 hodinová nepretržitá starostlivosť.